Warunki użytkowania

Umowa licencyjna na użytkowanie programu PIT Projekt 2017

§1 Definicje

 1. Program – aplikacja komputerowa PIT Projekt 2017 służąca do sporządzania rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017.

 2. Licencjodawca – firma GP SOFT s.c. z siedzibą w Kielcach, ul. Piaski nad Rzeką 3 lok.209

 3. Użytkownik – użytkownik programu PIT Projekt 2017

§2 Umowa licencyjna

 1. Umowa licencyjna zostaje zaakceptowana i zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Licencjodawcą w chwili zainstalowania Programu na komputerze Użytkownika. Każde uruchomienie Programu potwierdza akceptację warunków Umowy Licencyjnej.

 2. Umowa licencyjna gwarantuje Użytkownikowi możliwość osobistego, niewyłącznego, nieodpłatnego używania dowolnej ilości kopii Programu dla osobistych potrzeb na dowolnym komputerze lub stacji roboczej.

 3. Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego. Użytkownik na warunkach licencji dowolnie korzysta z Programu oraz wyraża zgodę na przekazanie 1% wyliczonego podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego proponowanej domyślnie przez Program.

 4. Materiał promocyjny został współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku przekazywanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

 5. Prawo do korzystania z Programu ma tylko i wyłącznie Użytkownik, która zainstalował Program na komputerze. Dopuszcza się korzystanie z Programu przez innych Użytkowników, pod warunkiem zapoznania się przez nich z warunkami niniejszej licencji. Zapoznanie się z licencją możliwe jest również z poziomu programu, w oknie „O programie” lub z poziomu katalogu, w którym Program został zainstalowany. Nazwa pliku licencji to „Licencja.pdf”.

 6. Program może być używany w dowolnym, także komercyjnym celu z zachowaniem przepisów polskiego prawa cywilnego i karnego.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Licencjonodawcy wybranych danych oraz informacji o operacjach wykonywanych w Programie dla celów statystyk. Dane osobowe Użytkownika są ściśle chronione i nie są przesyłane do Licencjonodawcy.

 8. Użytkownik nie ma prawa do odtwarzania kodu źródłowego oraz dekompilacji Programu. Zabrania się również czerpania korzyści finansowych z dystrybucji niniejszego oprogramowania przez Użytkownika lub osoby trzecie. Ograniczenia te dotyczą również aktualizacji Programu, które Licencjodawca może dostarczyć Użytkownikowi w przyszłości, chyba że Umowa Licencyjna dołączona do nowszej wersji Programu będzie stanowiła inaczej.

 9. Użytkownik ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego i merytorycznego Licencjodawcy w zakresie użytkowania Programu.

 10. Logo programu, nazwy handlowe i znaki towarowe niniejszego oprogramowania stanowią wyłączną własność Licencjodawcy i żadne z postanowień niniejszej umowy nie daje Użytkownikowi prawa do ich używania.

 11. Licencjodawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań aby Program bezawaryjnie działał w środowisku operacyjnym Windows. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich z tytułu kosztów lub szkód mających bezpośredni lub pośredni związek z korzystaniem z Programu.

 12. Użytkownik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody oraz przejąć odpowiedzialność w stosunku do Licencjodawcy z tytułu jakichkolwiek szkód, strat lub kosztów z tytułu pogwałcenia przez Użytkownika postanowień Umowy.

 13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków licencji Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie zaprzestając korzystania z Programu.

 14. Możliwe spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Niniejszym Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Umową Licencyjną i rozumie jej postanowienia oraz, że korzystając z Programu akceptuje warunki Umowy.

Kielce, dn. 10-12-2017